Finanszírozás

Felhasználási feltételek | Adatvédelmi nyilatkozat

 

Felhasználási feltételek

 

1.       A felhasználási feltételek tartalma

1.1. A jelen felhasználási feltételek az N-Solution Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.cegemavaram.hu oldalain elérhető információk, szolgáltatások, dokumentumok, informatikai alkalmazások (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

1.2.  Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a www.cegemavaram.hu bármely Szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

1.3.    A Felhasználó azzal, hogy belép a www.cegemavaram.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

1.4.    A www.cegemaram.hu weboldalon található tartalom az N-Solution Kft. szellemi tulajdona.

1.5.    Az N-Solution Kft. fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weboldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

1.6.    A www.cegemaravarm.hu domainnév, valamint a „Cégem a váram” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az N-Solution Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

1.7.    A Szolgáltató bármikor jogosult a Felhasználási feltételek módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási feltételek módosítását.

1.8.    A Weboldal és Szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Felhasználási feltételekből linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat) a Felhasználási feltételek részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

2.       A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

2.1.    A weboldal célja a Felhasználók tájékoztatása a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokról, azok igénybe vételének lehetőségeiről és feltételeiről, a Szolgáltató által végzett tevékenység működéséről.

2.2.    A www.cegemavaram.hu weboldalon a Szolgáltató által kínált szolgáltatások, dokumentumok, információk, informatikai alkalmazások igénybe vétele ellenszolgáltatás ellenében lehetséges. Az ellenszolgáltatás fizetendő díjairól, módjáról, feltételeiről az egyes Szolgáltatások leírásánál, valamint a weboldalról közvetlenül vagy közvetve indított, illetve a Szolgáltató egyéb közvetlen vagy közvetett megkeresése útján történő ajánlatadással kap a Felhasználó tájékoztatást.

2.3.    Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a www.cegemavaram.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

3.       A Weboldal használata során lehetséges jogsértések és következményeik

3.1.    Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatások jelen Felhasználási feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatások üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

3.2.    A Szolgáltatások, valamint minden a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

3.3.    A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

3.4.    A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

3.5.    A www.cegemavaram.hu weboldaltól eltérő weboldalra történő tartalom átvétele a www.cegemavaram.hu oldaláról, kizárólag úgy történhet, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átvéve és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá.

3.6.    A www.cegemaram.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

3.7.    A Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az N-Solution Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

3.8.    A Szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási feltételek betartása mellett használhatók. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Weboldal bármely tartalmi elemét vagy a Szolgáltatások bármelyikét, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

3.9.    A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

4.       Kárfelelősség kizárása

4.1.    A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a Weboldal használatával kapcsolatban keletkeznek, akkor sem, ha a Szolgáltatót vagy annak képviselőjét a lehetséges károkról, veszteségekről vagy költségekről tájékoztatták.Adatvédelmi nyilatkozat

 

A jelen nyilatkozat célja, hogy a www.cegemavaram.hu által kínált Szolgáltatások és a Weboldal használata során minden természetes személy Felhasználó számára biztosítva legyen, hogy jogait tiszteletben tartjuk a személyes adatainak feldolgozása során (adatvédelem).

 

1.       A nyilatkozatban használt definíciók

1.1.    Személyes adat

A meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.2.    Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

1.3.    Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

1.4.    Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

1.5.    Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

1.6.    Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

2.       Az adatalanyt védő garanciák

2.1.    Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

2.2.    Az adatkezelés célhoz kötöttsége

2.2.1. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

2.3.    Adatbiztonság

2.3.1. Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

3.       Az N-Solution Kft. vállalja, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az N-Solution Kft. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

4.       A weboldal látogatásakor bizonyos esetekben automatikusan (azaz nem regisztráció útján) rögzítünk olyan technikai információkat, melyek nem azonosíthatóak, mint a Felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan a mi oldalunkra érkezett.

Név:
E-mail:
Tel.:
Cégnév:
Megjegyzés: